Jak dzielą się fundusze unijne i na co możesz zdobyć finansowanie?

Fundusze europejskie to jedna z podstawowych korzyści, jakie nasz kraj osiągnął dzięki wejściu do Unii Europejskiej. I chociaż minęło trochę czasu zanim nauczyliśmy się z nich w pełni korzystać, to dzisiaj trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie wielu grup społecznych bez tego wsparcia. Czym są fundusze unijne? Otóż mówiąc najkrócej - są to środki finansowe, które mają pomóc w zmniejszeniu różnic występujących pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi. Jakie są rodzaje funduszy unijnych i na co można je pozyskać? Oto kilka podstawowych informacji.

Fundusze unijne: rodzaje

Podstawowy podział funduszy unijnych dzieli je na dwa typy - fundusze strukturalne i fundusze inwestycyjne. W ramach tych funduszy można wyróżnić ich pięć podstawowych rodzajów:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wpiera wyważony rozwój w różnych regionach Unii, pomaga w zmniejszaniu różnic rozwojowych pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi, zapewnia wsparcie finansowe na rzecz zmian gospodarczych, podnoszenia konkurencyjności i zwiększania współpracy w ramach całej UE)
 • Europejski Fundusz Społeczny (fundusz wspierający walkę z bezrobociem oraz ze wszystkimi formami dyskryminacji)
 • Fundusz Spójności (wspiera projekty w dziedzinie transportu i ochrony środowiska w krajach, w których dochód narodowy brutto na jednego mieszkańca nie przekracza 90% średniej unijnej)
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (wspiera rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się regiony wiejskie)
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki (pomaga w restrukturyzacji rybołówstwa)

Wszystkimi funduszami unijnymi zarządzają samodzielnie kraje Unii Europejskiej we współpracy z Komisją Europejską. Dzięki temu powstają projekty inwestycyjne, które są odpowiedzią na konkretne potrzeby.

Na co można pozyskać fundusze z UE?

Fundusze europejskie dają wiele możliwości na pozyskanie środków finansowych. Pieniądze z unijnych funduszy mogą być przyznane na:

 • założenie firmy
 • staże i szkolenia 
 • pośrednictwo zawodowe
 • rozwój i innowacyjność przedsiębiorstw
 • ekologię i ochronę środowiska
 • wsparcie samorządów
 • rozwój lokalny
 • cyfryzację
 • rozwój usług dla społeczeństwa
 • infrastrukturę

Wymienione wyżej obszary, na które można pozyskać fundusze unijne nie są jedynymi. Tak naprawdę Unia Europejska wspiera wiele obszarów życia gospodarczego i społecznego. Dzięki temu każde państwo członkowskie ma szansę na zrównoważony rozwój.

Fundusze unijne to duża szansa dla społeczeństw i ich obywateli. I co ważne - ich pozyskanie wcale nie jest takie trudne. A nikogo nie trzeba przekonywać, że ich wykorzystywanie może podnieść poziom życia całego społeczeństwa.